AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

Kişisel verilerinizin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ile özel hayatın gizliliği ve kişilerin temel hak ve özgürlüklerinin korunması ilkesine uygun olarak muhafazası, işlenmesi ve mevzuata uygun olarak aktarımı aşamalarında AKBANK T.A.Ş. (“Banka”) olarak veri sorumlusu sıfatıyla hareket ederek gerekli önlemleri alıyoruz. Bu konularda sizleri bilgilendirmek isteriz.

KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMASI

Veri Sorumlusu sıfatını haiz AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. olarak müşterilerimize ait kişisel verileri, kendilerinden ve/veya müşterilerimizin yetkililerinden (Örn. vekil, temsilci, veli) ve/veya yetkili kurum ve kuruluşlardan (Örn. Kimlik Paylaşım Sistemi, Adres Paylaşım Sistemi) her türlü yazılı, sözlü ve görsel formatta elektronik ve fiziki yöntemlerle otomatik veya otomatik olmayan yollarla genel müdürlük birimlerimiz,   web sitelemiz, Çağrı Merkezi) ve acentemiz Akbank T.A.Ş. aracılığı ile toplamaktayız.  Kişisel verilerinizi, aşağıda yer verilen amaçlar ve amaçlarla bağlantılı hukuka uygunluk sebepleri ile bağlantılı, ölçülü ve sınırlı olarak KVKK md.4’teki ilkelere uygun olarak işlemekte, saklamakta ve güvenliğini sağlamaktayız.

İŞLENME AMAÇLARI VE HUKUKA UYGUNLUK SEBEPLERİ

 AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. olarak Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili yasal düzenlemeler çerçevesinde sağladığımız, portföy yöneticiliği ve yatırım danışmanlığı faaliyet alanlarımız kapsamında olan tüm ürün ve hizmetlere ilişkin yükümlülüklerimizi ve sorumluluklarımızı, yerine getirmek amacıyla müşterilerimiz ve müşterilerinin yetkililerinden zorunlu olarak alması gereken bilgilerin yanında, vermeyi hedeflediğimiz en iyi hizmeti ve ürünü sağlamak amacıyla gerekli olan kişisel verileri ve özel nitelikli kişisel verileri, aşağıda sayılı hukuki sebeplere dayalı olarak işlemekteyiz.

Böylelikle AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. tarafından;

Hukuki yükümlülüğümüzü yerine getirebilmek ve/veya meşru menfaatimiz için verileriniz işlenmesi zorunlu olması ve kanunlarda açıkça öngörülmesi halinde;

 • Kimliğinizin ve adres bilgilerinizin tespit ve teyit edilmesi,
 • Müşteri bilgilerinin doğrulanması ve güncel olmasının sağlanması,
 • Risk analizi yapılması,
 • Risk yönetimi ve bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,
 • İç Denetim/ Soruşturma / İstihbarat faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Portföy Yönetimi ve Yatırım danışmanlığı faaliyetleri kapsamında yapılması zorunlu görülen analiz, raporlama çalışmalarının yürütülmesi ve incelemelerin yapılması,
 • İş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi,
 • Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi
 • BDDK, TCMB, MASAK, GİB, SPK ve TBB ve benzeri bilgi verme yükümlülüğümüz olan kamu kurumlarınca istenilen bilgilerin saklaması, raporlaması ve bu kurumların bilgi ve belge taleplerinin karşılanması,
 • Tüm faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi amacıyla,

Şirketimiz ile aranızda bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması ve hukuki yükümlülüğümüzü yerine getirebilmemiz için zorunlu olması halinde;

 • Şirketin faaliyet alanı içerisinde sağlanan tüm ürün ve hizmetlere ilişkin yükümlülük ve sorumlulukların ifa edilmesi ve sözleşme süreçlerinin yürütülmesi,
 • Şirketin ürün ve hizmetleri ile ilgili olarak reklam, kampanya ve promosyon süreçlerinin yürütülmesi ve bu amaçlarla tarafınızla iletişime geçilmesi,
 • Ürün satışı, bülten gönderimi ve bilgilendirmelerin yapılması, pazarlama faaliyetlerinde bulunulması,
 • Müşteri memnuniyeti çalışmalarının gerçekleştirilmesi ve hizmetlerine ilişkin tekliflerin paylaşılması,
 • Müşteri ilişkileri yönetim süreçlerinin yürütülmesi,
 • Ürün ve hizmet satın alım süreçlerinin ve bunlara ilişkin destek hizmetlerinin yürütülmesi,
 • Ürün ve hizmet kalitesinin artırılması,
 • Yatırım süreçlerinin yürütülmesi amacıyla,

Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması halinde;

 • Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili yasal düzenlemeler çerçevesinde sağladığımız, tüm ürün ve hizmetlerin iştirakleri ve iş ortakları tarafından sürdürülebilmesini sağlanması,
 • Müşteri ihtiyaçlarına yönelik geliştirmeler yapılabilmesi,
 • Portföy yönetimi ve yatırım danışmanlığı faaliyetleri kapsamında yapılması gerekli görülen diğer analiz ve raporlama, çalışmalarının yürütülmesi ve incelemelerin yapılması,
 • Stratejik planlama faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Sosyal sorumluluk ve sivil toplum aktivitelerinin yürütülmesi,
 • İş süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik önerilerin alınması ve değerlendirilmesi amacıyla

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması halinde;

 • Hukuk işlerinin takibi,
 • Talep ve şikâyetlerinin takibi amacıyla

Açık rızanın varlığı halinde;

 • Şirket’in sunduğu ürün ve hizmetlerin kişiye özel olarak sunulması, pazarlama analizlerinin ve modellemelerinin yapılarak bu kapsamda tarafınızla iletişime geçilmesi,
 • Ürün ve hizmetlerimize ilişkin kişiye özel tekliflerin paylaşılması,
 • Ürün ve hizmetlerin çapraz satışına yönelik faaliyetlerin yürütülmesi,
 • Müşteri kazandırma çalışmalarının gerçekleştirilmesi,
 • Şirketin faaliyetleri kapsamında yapılması gerekli görülen analiz ve modelleme çalışmalarının yürütülmesi ve incelemelerin yapılması,
 • Müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi amacıyla

bağlantılı, sınırlı ve ölçülü bir şekilde ve KVKK md.4’te düzenlenen ilkelere uygun işlenmektedir. 

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMI

Kişisel verileriniz; tabi olduğumuz mevzuat hükümlerine ilişkin yükümlülüklerimiz gereği aşağıda ilettiğimiz işleme amaçlarının yerine getirilmesiyle bağlantılı, sınırlı ve ölçülü bir şekilde, 

 • Kanunen bilgi almaya yetkili kurum ve kuruluşlara (örn. BDDK, SPK, TSPB, TCMB, MASAK, SGK, İYS, Türkiye Bankalar Birliği), risk yönetimi, risk izleme faaliyetlerinin yürütülmesi  ve yasal raporlama yapılması, düzenleme ve denetim faaliyetlerinin yürütülmesi, şikayet ve hukuki süreçlerin işletilmesi amacıyla,
 • Ana hissedar Akbank T.A.Ş.’nin konsolide finansal tablo hazırlama çalışmaları, risk yönetimi ve iç denetim faaliyetleri yapılması amacıyla,
 • Dış hizmet aldığımız tedarikçilere, bağımsız denetim şirketlerine, hukuk bürolarına şirkete destek ve danışmanlık hizmeti verebilmeleri amacıyla,
 • Bunlarla sınırlı olmamak üzere veri aktarımı zorunlu olan gerçek ve tüzel kişilere hukuka uygunluk sebepleri kapsamında aktarılmaktadır.

KİŞİSEL VERİSİ İŞLENEN İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI 

KVKK hükümleri uyarınca, AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.’ye başvurarak aşağıdaki haklarınızı kullanabilirsiniz;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıdaki haklardan birinin kullanılması amaçlı olarak İlgili Kişilerden gelecek talepler, AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. tarafından en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca bir ücret öngörülmesi halinde, Şirketimiz tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.

TALEPLERİNİZ İÇİN BİZİMLE İLETİŞİME GEÇMEK İSTERSENİZ

KVKK kapsamında bizimle iletişime geçmek, geri bildirimde bulunmak ya da sorularınızı yöneltmek isterseniz, kimlik belgeleriniz ve talebinizi içeren dilekçeniz ile Sabancı Center Hazine Binası Kat 1  34330 4.Levent/Beşiktaş-İstanbul adresine bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla ulaştırabilir veya akportfoy@hs01.kep.tr adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz. 

Bu kapsamda, konuyla ilgili yapılacak olan yazılı başvurularınızın tarafımızdan yapılacak olan kimlik doğrulamasını takiben kabul edilebileceğini hatırlatmak isteriz.

KVKK ve Gizlilik Politikası KVKK Veri Sahibi Talep Formu