Genel Bilgiler

  • Yönetilen portföylerin belirlenen hedeflere ulaşması yolunda gerekli olan strateji ve aksiyon planlarını hazırlamak
  • Orta vadeli strateji ve aksiyon planlarını gözden geçirmek, sonuçlarını değerlendirmek
  • Yeni stratejiler üretmek
  • Haftalık ekonomik ve siyasal gelişmeleri değerlendirmek ve bir sonraki haftaya ışık tutmak
  • Sözleşme dahilinde verilmekte olan yatırım danışmanlığı faaliyeti ile ilgili olarak müşterilere aktarılacak olan yatırım stratejileri ve tavsiyeleri oluşturmak
  • Yatırım fonlarının ve portföy yöneticilerinin performans değerlendirme esaslarını oluşturmak ve izlemek

 

Ak Portföy Yatırım Fonlarının mal varlığı, kurucu ve yöneticisinin mal varlığından ayrı olarak BIST'nin resmi Takas ve Saklama Bankası olan Takasbank güvencesi altında saklanmaktadır. Ayrıca SPK Kanunu uyarınca, fon malvarlığı rehnedilemez, teminat gösterilemez ve üçüncü kişiler tarafından haczedilemez. Yani fon malvarlığının korunması kanun ile güvence altına alınmıştır.

Ak Portföy Yatırım Fonlarının kurucu, yönetici ve saklayıcısının fon ile ilgili tüm hesap ve işlemleri SPK'nın denetimi altındadır. Fonların bağımsız dış denetimi PwC tarafından gerçekleştirilmektedir. 

Yatırım fonları, hazine bonosu, devlet tahvili, hisse senedi, repo gibi çeşitli yatırım araçlarından oluşur. Böylece yatırımcı, tek bir yatırım aracının yaratacağı riskten korunmuş olur.

Ak Portföy Yönetimi'nde risk ve iç kontrol konularında uluslararası kabul görmüş standartlar uygulanmaktadır. İlk defa risk yönetimi yazılımı kullanan portföy yönetim şirketi olan Ak Portföy'de fonların riskleri günlük olarak izlenmektedir.

Limit ve Pozisyon değerlendirmeleri (durasyon, konsantrasyon, likidite limitleri vb.) ile Stres Testi ve Duyarlılık Analizleri düzenli olarak yapılmaktadır.

Ayrıca, Riske Maruz Değer verileri (VAR) Risk Yönetimi ekibi tarafından hesaplanmakta ve takip edilmektedir.
 
Fonların, ilgili mevzuata, fon içtüzük ve izahnamelerine ve Ak Portföy Yönetimi tarafından belirlenen kurallara uyumluluğu İç Kontrol Birimi tarafından gerçekleştirilmekte ve ilgili taraflara düzenli olarak raporlanmaktadır.

Yatırım fonunda, birikimler büyük ölçekli yatırımcı profiline göre değerlendirilmiş olur. Böylelikle küçük birikimler, büyük yatırımcının sahip olduğu yatırım avantajlarından yararlandırılır. 

Yatırım fonlarımıza, Türkiye’deki bütün bankaların 11.000’i aşkın şubelerinden, internet bankacılığı kanallarından ve çağrı merkezlerinden 24 saat alım-satım talimatı verebilirsiniz.

Anapara Koruma Amaçlı fonlarımızı ise halka arz dönemlerinde tüm Akbank şubelerimizden talep edebilirsiniz.

Ak Portföy Para Piyası Fonu hariç tüm yatırım fonlarımızda SPK düzenlemeleri gereğince İleri Fiyatlama Yöntemi uygulanmaktadır.