Aydınlatma Metni

AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

Kişisel verilerinizin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ile özel hayatın gizliliği ve kişilerin temel hak ve özgürlüklerinin korunması ilkesine uygun olarak muhafazası, işlenmesi ve mevzuata uygun olarak aktarımı aşamalarında AK Portföy Yönetimi A.Ş. (“Ak Portföy”) olarak veri sorumlusu sıfatıyla hareket ederek gerekli önlemleri alıyoruz.

Kişisel Verilerin İşlenmesi Aydınlatma Metnimizi (“Aydınlatma Metni”) KVKK ve yasal düzenlemeler çerçevesinde kişisel verilerinizin işlenmesi, saklanması ve aktarılmasına ilişkin veri sahibi ilgili kişileri bilgilendirmek amacıyla hazırladık. Bu sayfa içerisinde veri sorumlusu olarak bilgilerimize, kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği, kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceğine, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebine, KVKK’da sayılı haklarınız hakkında tüm bilgiye ulaşabilirsiniz.

Aydınlatma Metni içerisinde gerekli olduğu takdirde değişiklik yapabiliriz. Yapılacak değişiklikler yayımlanmasıyla birlikte geçerlilik kazanacaktır.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ İŞLEME AMAÇLARIMIZ VE HUKUKA UYGUNLUK SEBEPLERİ

Ak Portföy olarak 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu kapsamında gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerimiz çerçevesinde kişisel verilerinizin işlenmesi, saklanması ve aktarılmasına ilişkin olarak işleme amaçlarımız, veri kategorileri ve hukuki sebeplerimiz aşağıdaki tablolarda detaylandırılmıştır.

İşlenen Veri Kategorisi İşleme Amaçlarımız Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri
Finans, İletişim, Kimlik, Müşteri İşlem, Mesleki Deneyim, Risk Yönetimi 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili mevzuat kapsamında, sermaye piyasası araçlarından oluşan portföyleri, müşterimiz ile yapılan portföy yönetim sözleşmesine dayanarak vekil sıfatı ile yönetilmesi ve sermaye piyasası faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi

Sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması,

 

Hukuki yükümlülüğümüzü yerine getirebilmemiz için zorunlu olması

Finans, İletişim, Kimlik, Müşteri İşlem, Risk Yönetimi Müşterilerimizin bilgilerinin güncellenmesi, müşterilerimize aylık hesap özeti gönderimi, sermaye piyasası araçlarının ve nakit varlıkların transferinin gerçekleştirilmesi
Finans, İletişim, Kimlik, Görsel ve İşitsel Kayıtlar, Mesleki Deneyim, Müşteri İşlem, Risk Yönetimi Finans ve/veya muhasebe işlerinin takibi, bütçe ve finansal raporlama süreçlerinin yerine getirilmesi

Kanunlarda açıkça öngörülmesi,


Sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması,

 

Hukuki yükümlülüğümüzü yerine getirebilmesi için zorunlu olması

Elektronik veya kâğıt ortamında gerçekleştirilecek her türlü iş ve işlemin sahibini ve muhatabını belirlemek üzere bilgilerini tespit için kimlik, adres, vergi numarası ve benzer diğer bilgilerini kaydetmek ve işlemlere dayanak olacak bilgi ve belgeleri düzenlemek
Finans, İletişim, Kimlik, Görsel ve İşitsel Kayıtlar, Mesleki Deneyim, Müşteri İşlem, Risk Yönetimi, Ceza Mahkûmiyeti Kamu kurumları ve adli merciler tarafından (Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK), Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB), Borsa İstanbul A.Ş.(BİST), Takasbank, Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim Kuruluşu A.Ş. (SPL), Saklayıcı Kuruluş, mahkemeler) talep edilen bilgi saklama, raporlama ve bilgilendirme yükümlülüklerine uyulması
Finans, İletişim, Kimlik, Mesleki Deneyim, Müşteri İşlem, Pazarlama Ticari faaliyetlerimizin verimlilik analizlerinin gerçekleştirilmesi ve buna uygun olarak ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla meşru menfaatimiz için verileriniz işlenmesi zorunlu olması
Finans, Görsel ve İşitsel Kayıtlar, Hukuki İşlem, İletişim, Kimlik, Mesleki Deneyim, Müşteri İşlem, Risk Yönetimi Suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi amacıyla şüpheli işlemlerin Mali Suçları Araştırma Kurulu’na bildirilmesi,  Müşterini tanı ilkelerinin yürütülmesi, Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesi süreçlerinin yönetilmesi

Kanunlarda açıkça öngörülmesi,


Hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması

 

Risk yönetimi ve bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi ve bunların denetimi
İç kontrol, raporlama ve gözetim faaliyetlerinin yerine getirilmesi
Finans, Görsel ve İşitsel Kayıtlar, Hukuki İşlem, İletişim, Kimlik, Mesleki Deneyim, Müşteri İşlem, Risk Yönetimi

Müşteri edinim sırasında ve periyodik olarak belli dönemlerde müşteri veri tabanı ile uluslararası yasaklı kişiler listelerinin karşılaştırılması

 

Finans, İletişim, Kimlik, Görsel ve İşitsel Kayıtlar, Hukuki İşlem, Mesleki Deneyim, Müşteri İşlem Şirketimize iletilen müşteri geri bildirimlerinin (öneri, istek, şikâyet) kayıt altında alınması, değerlendirilmesi, durum tespitine göre ilgili birimlerle paylaşılması, iyileştirme yapılması ve ilgili kişiye geri dönüşün sağlanması Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması halinde
Finans, İletişim, Kimlik, Mesleki Deneyim, Müşteri İşlem, Pazarlama Yeni ürünler ve projeler hakkında bilgilendirme, tanıtım yapılması ve reklam faaliyetlerinin yürütülmesi Açık rızanız bulunması halinde
Müşteri memnuniyetinin sürdürülmesi amacıyla anket yapılması ve bilgilendirilmesi
Şirketimizce sunulan tüm ürün ve hizmetlerimizin müşterilerimize özel olarak sunulması amacıyla pazarlama analiz ve modelleme çalışmaları yapılması

 

Yukarıda belirtildiği amaçlar ve KVKK maddelerince kişisel verileriniz Veri Sorumlusu sıfatı ile Ak Portföy Yönetimi A.Ş. (“Şirketimiz”) tarafından işlenmektedir.

VERİ SORUMLUSU VE VERİ İŞLEYEN

Veri Sorumlusu

Veri sorumlusu, kişisel verilerin işleme amaçlarını ve yöntemlerini belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişidir. Bu noktada Şirketimiz; müşterilerimiz, ziyaretçilerimiz ve çalışanlarımızın verileri bakımından Veri Sorumlusu’dur.

Aşağıda Veri Sorumlusu sıfatıyla hareket eden Şirketimiz hakkında bilgiler yer almaktadır.

Unvanı AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Adres Sabancı Center Kule:2 Kat:12 4. Levent 34330 Beşiktaş - İSTANBUL
Mersis / Sicil No 0011018353900012 / 440689

 

Veri İşleyen

Veri işleyen, veri sorumlusu adına verileri işleyen gerçek veya tüzel kişilerdir. Bu kişiler, veri sorumlusunun kişisel veri işlemek üzere yetkilendirdiği ayrı bir gerçek veya tüzel kişi de olabilir.

Ak Portföy olarak kurduğumuz işbirliklerinde aydınlatma yükümlüğün yerine getirilmesi için veri işleyen olarak üçüncü tarafları yetkilendirebiliriz. Veri işleyen şirketler tarafından yapılan bilgilendirmeler Şirketimiz süreçlerini yansıtmaktadır.

KİŞİSEL VERİLERİNİZ VE TOPLAMA YÖNTEMLERİ

Kişisel verileriniz, bu metinde belirtilen amaçların yerine getirilebilmesi için:

 • Şirketimizle hukuki ilişkinizin kurulması esnasında doğrudan,
 • Resmi ve yetkili kurum ve kuruluşlar (Takasbank, MASAK, Merkezi Kayıt Kuruluşu, Kimlik Paylaşım Sistemi (KPS), Sermaya Piyasası Kurulu (SPK), Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim Kuruluşu A.Ş (SPL), Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB)) aracılığıyla, 
 • Şirketimizin ana ortaklık, ana ortaklığın bağlı ortaklıkları, ana ortaklığın ilişkili tarafları aracılığıyla,
 • Şirketimizin hizmet aldığı yahut verdiği gerçek ya da tüzel üçüncü kişiler tarafından, 
 • İnternet sitemizde kullanılan çerezler aracılığıyla,
 • Mobil kanal aracılığıyla,
 • Çağrı Merkezi aracılığıyla

 

toplanmaktadır. Şirketimiz dışındaki sözlü, yazılı veya elektronik ortamlardan otomatik veya kısmen otomatik olarak Şirketimiz tarafından toplanabilmekte ya da herhangi bir veri kayıt sistemine kayıtlı olması şartı ile otomatik olmayan yollarla elde edinilebilmektedir. Söz konusu kişisel verilerin gizliliği ve güvenliğinin sağlanması için mevzuat çerçevesinde gerekli tedbirler alınmaktadır.

Şirketimizce işlenen kişisel veriler daha detaylı bilgi edinebilmeniz amacıyla aşağıda yer alan tabloda gruplandırılarak açıklanmıştır. 

Kişisel Verileriniz:

Kişisel Veri Kategorisi Kişisel Veri
Kimlik Ad-Soyad, TCKN, cinsiyet, uyruk, doğum yeri, doğum tarihi, medeni durum 
İletişim E-posta adresi, ev/iş adresi, telefon numarası 
Finans Banka hesap numarası, IBAN numarası, finansal performans bilgileri, kredi ve risk bilgileri, gelir bilgisi, varlık bilgileri, raporlama verileri 
Risk Yönetimi Maaş bilgileri, varlık-gelir bilgileri, çalışma şekli, çalışma süresi, KPS ve APS’den temin edilen veriler, KKB, TBB Risk Merkezi Verileri gibi ticari, teknik, idari risklerin yönetilmesi için işlenen bilgiler 
Müşteri İşlem Müşteri bilgi bankası (“MBB”) bilgileri, talep bilgisi 
Görsel ve İşitsel Kayıtlar Çağrı merkezi ses kayıtları, kamera kayıtları, vesikalık 
Hukuki İşlem Adli makamlarla yazışmalardaki bilgiler, Dava dosyasındaki bilgiler 
Pazarlama Çerez kayıtları, Ak Portföy web sitesi üzerinden görüntülenen sayfalar, anket, kampanya çalışmasıyla elde edilen bilgiler
Mesleki Deneyim Diploma bilgileri, gidilen kurslar, meslek içi eğitim bilgileri, Sertifikalar, Transkript bilgileri, işyeri çalışma şekli ve süresi 

 

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMI VE ALICI ORGANİZASYONLAR

Kişisel Verilerin Korunması Kanunun 8. ve 9. Maddeleri doğrultusunda kişisel veriler, veri işleme amaçlarının 5. Maddenin 2. Fıkrasında geçen koşulları sağladığında açık rıza aranmaksızın aktarılabilir. Açık rızaya dayalı işlenen verilerin aktarımı yine ilgili kişinin açık rızası ile gerçekleştirilmektedir.

Sermaye Piyasası Kanunu ve alt düzenlemeleri çerçevesinde, sahip olduğumuz yetki belgelerine istinaden şirketimizin size yönelik hizmetler sunabilmesi veya bu hizmetleri geliştirebilmesi amacıyla Şirketimiz nezdinde bulunan kişisel verileriniz aşağıdaki tabloda tanımlandığı organizasyonlar ile amaçlar kapsamında aktarılabilecektir. 

Yasal düzenlemelerde yer alan müşterinin kimliği, adresi gibi erişim bilgilerini tespite ve yasal süreler dâhilinde saklanmasına ilişkin düzenlemeler yanında yasal otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uyum gereği kişisel veriler, Veri Sorumlusu olarak Şirketimizce sistemlerimize kaydedilmekte, depolanmakta, muhafaza edilmekte, sınıflandırılmakta, güncellenmekte ve yasal gereklilikler ve/veya faaliyet konumuz hizmetin yerine getirilebilmesi gereklilikleri nedenleri ile yurtiçi/yurtdışı üçüncü kişilere aktarılmakta yahut KVKK’da sayılan şekillerde işlenebilmektedir.

Kişisel verilerinizin paylaşıldığı organizasyonlar ve bu organizasyonlar ile paylaşım amaçları hakkında aşağıda yer alan tablodan detaylı bilgi edinebilirsiniz. 

Organizasyonlar Amaçlarımız
Sermaye Piyasası Kanunu ile diğer Kanun ve sair mevzuat hükümlerinin zorunlu kıldığı veya izin verdiği yurtiçi/yurtdışı kişi, kurum veya kuruluşlara Şirketimizden almış olduğunuz ürün ve hizmetleri sunabilmek amacıyla
Sermaye piyasası faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, program ortağı kurum, kuruluş, yurt içi/yurt dışı aracı kuruluşlara (Banka ve aracı kurumlar) Müşteri ile hizmet ilişkisinin kurulması, işleyişi ve sona erdirilmesi ve müşterimizin aldığı ürün ve hizmetin karşılanması amacıyla
Saklayıcı kuruluşlara (Akbank T.A.Ş., Ak Yatırım, Takasbank, Menkul Değerler A.Ş.) Finansal varlıkların saklanması ve/veya kayıtların tutulması, diğer varlıkların aidiyetinin doğrulanması ve takibi, kayıtlarının tutulması, varlık ve nakit hareketlerine ilişkin işlemlerin yerine getirilmesinin kontrolü amacıyla
Kanunen kişisel verileri alma yetkisi bulunan kamu tüzel kişilerine (örn. BDDK, SPK, TCMB, MASAK) Risk yönetimi, risk izleme faaliyetlerinin yürütülmesi ve yasal raporlama yapılması, düzenleme ve denetim faaliyetlerinin yürütülmesi, şikayet ve hukuki süreçlerin işletilmesi amacıyla
İlişkili taraflarımıza (ana ortaklık, ana ortaklığın bağlı ortaklıkları, ana ortaklığın ilişkili tarafları) Talep edilen portföy yönetim ürün ve hizmetlerinin sunulabilmesi, Müşteri ile hizmet ilişkisinin kurulması, işleyişi ve sona erdirilmesi, risk yönetimi ve iç denetim faaliyetleri yapılması amacıyla
Dış hizmet aldığımız tedarikçilere, bağımsız denetim şirketlerine, hukuk bürolarına Şirketimize destek ve danışmanlık hizmeti verebilmeleri amacıyla

 

KİŞİSEL VERİSİ İŞLENEN İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI

KVKK hükümleri uyarınca, Ak Portföy’e başvurarak aşağıdaki haklarınızı kullanabilirsiniz:

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Bu kapsamdaki taleplerinizi iletmek veya verdiğiniz Açık Rızayı geri çekmek isterseniz aşağıda bahsedilen kanallar üzerinden Şirketimiz ile iletişime geçebilirsiniz. İletilen talepler Ak Portföy tarafından en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca bir ücret öngörülmesi halinde, şirketimiz tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.

Bu haklarınız ile ilgili taleplerinizi, KVKK’nın 11. maddesi ile 13. maddesinin 1. fıkrası ve Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ gereğince,

 • Sabancı Center Kule 2 Kat:12 4. Levent Beşiktaş/İSTANBUL adresindeki kurumumuza bizzat gelerek,
 • akportfoy@hs01.kep.tr şeklindeki kayıtlı elektronik posta (KEP) adresimiz üzerinden,
 • Kimliğinizi tespit edebilmek ve yanlış kişilere bilgi vermemek adına yazılı olarak noter aracılığı ile, iadeli taahhütlü mektup veya web sitemizde bulunan onaylı “Veri Sahibi Talep Formu” ile,
 • Güvenli elektronik imza, mobil imza ya da (varsa) tarafınızca daha kurumumuza bildirilen ve sistemlerimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle info@akportfoy.com.tr adresine elektronik posta göndererek iletebilirsiniz.

 

Başvurunuzda;

 • Ad, soyad ve başvurunuz yazılı ise imza,
 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası,
 • Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi,
 • Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası,
 • Talep konusu, bulunması zorunludur.

Konuya ilişkin bilgi ve belgeleri de yine başvurunuza eklemeniz gerekmektedir.

image description

Türkiye'nin İhracat Gücüne Yatırım Fırsatı!

Ak Portföy İhracatçı Şirketler Hisse Senedi Fonu (FUA) ile önde gelen seçilmiş 20 ihracatçı şirkete yatırım yapın.

Detaylı Bilgi